Maraton Trzech Jezior
ładowanie strony

Konkurs: Wygraj kamizelkę biegową Dynafit Alpine 8 Vest

25 sierpnia 2023

Zawsze marzyłeś o górskim bieganiu? A może jesteś doświadczonym zawodnikiem lub zawodniczką trailu i chętnie przetestujesz nową kamizelkę? Konkurs „TRZY JEZIORA Z DYNAFIT” to coś dla Ciebie!

Dynafit jako partner Maraton Trzech Jezior zachęca do spróbowania swoich sił na jednej z naszych tras! Dla pierwszych 700 zgłoszonych i opłaconych zawodników czeka w pakiecie pamiątkowa opaska Maratonu 3 Jezior & Dynafit, ale na dwójkę szczęściarzy, którzy wezmą udział w naszym konkursie czeka również kamizelka biegowa Dynafit Alpine 8 Vest!

Co trzeba zrobić, aby ją wygrać? Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest bycie zapisanym i opłaconym zawodnikiem dowolnego biegu podczas tegorocznej edycji Festiwalu Maraton Trzech Jezior:

-Czupel Vertical (3,5 km, +600m)

-Rollercoaster (25 km, +/-1400m)

-Maraton Trzech Jezior (46 km, +/- 2485m)

-Szlak Wołoskich Pasterzy (17 km, +/- 1230m)

I opublikowanie posta lub rolki pokazującej jak przygotowujesz się do startu w zawodach. Upewnij się, że obserwujesz oba profile, które oznaczysz w swoim zgłoszeniu – @tymczasemwgorach oraz @maraton3jezior i nie zapomnij użyć odpowiedniego hasztagu: #TRZYJEZIORAZDYNAFIT

Konkurs startuje 25 sierpnia, a na Wasze zgłoszenia czekamy do końca dnia 31 sierpnia 2023.

Do zobaczenia na Maratonie 3 Jezior!

REGULAMIN KONKURSU
KONKURS @TYMCZASEMWGORACH & @MARATON3JEZIOR – „TRZY JEZIORA Z DYNAFIT”
§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „TRZY JEZIORA Z
  DYNAFIT” („Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzców, a także określa zasady nadzoru
  nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Oberalp Polska Sp. z o. o., z siedzibą 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58a,
  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
  Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000294001, posiadającą
  numer NIP: 676-235-82-17; REGON:120547470, kapitał zakładowy 200.000 PLN („Organizator”).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Internet. Informacja o konkursie
  pojawi się w serwisie Instagram, na profilu @tymczasemwgorach oraz @Maraton3Jezior.
 4. Czas trwania Konkursu: 25.08.2023 r. do 31.08.2023 r.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem
  społecznościowym Instagram®, ani ich właścicielami czy administratorami. Serwis nie ponosi odpowiedzialności
  za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
  kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego
  Instagram®.
 6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
  zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
 7. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności sportowej w obszarze biegów górskich,
  uczestnictwa w zawodach biegowych podczas Festiwalu Maraton 3 Jezior j oraz promocji marki Dynafit.
 8. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu
  Konkursu.
  §2
  Uczestnicy oraz Zgłoszenia
 9. Udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
  a) są osobami fizycznymi, pełnoletnimi, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie
  od 13 lat mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody opiekuna prawnego lub
  przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy taka
  zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
  b) posiadają aktywne konto na w aplikacji Instagram,
  c) pokażą na swoim profilu na Instagramie jak przygotowują się do startu w zawodach podczas
  Festiwalu Maraton Trzech Jezior oznaczając konto @tymczasemwgorach i @maraton3jezior oraz używając
  hasztagu #TRZYJEZIORAZDYNAFIT
  d) są zapisanymi na listę i opłaconymi uczestnikami dowolnego biegu w ramach Maraton Trzech
  Jezior 2023 (Vertical, Rollercoaster, Maraton Trzech Jezior, Szlak Wołoskich Pasterzy lub Grand Prix).
 10. W ramach danego Konkursu Uczestnik może wysłać dowolną ilość Zgłoszeń Konkursowych.
 11. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 12. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do
  Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że Zgłoszenie
  Konkursowe nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo
  usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.
 13. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, przekazów
  reklamowych, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń,
  które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia Konkursowe, które nie
  spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Jury podczas wyłaniania Zwycięzców.
  Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.
 14. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tym podmiotem na innej
  podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych,
  zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  §3
  Istota konkursu
 15. Przedmiotem zadania konkursowego opublikowanie posta lub rolki za pomocą aplikacji Instagram oraz
  warunkowo bycie zgłoszonym i opłaconym uczestnikiem dowolnego biegu w ramach Festiwal Maraton Trzech
  Jezior 2023 i w trakcie trwania Konkursu kreatywne zaprezentowanie jak przygotowuje się do startu.
  Niezbędne jest oznaczenie na dodanym zgłoszeniu obu kont –@ tymczasemwgorach oraz @Maraton3Jeziora i
  użycie hasztagu #TRZYJEZIORAZDYNAFIT.
 16. Dostarczanie Zgłoszeń Konkursowych jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu.
 17. Po zakończeniu Konkursu, Jury, spośród wszystkich Uczestników wyłoni 2 zwycięzców – jedną kobietę i
  jednego mężczyznę („Zwycięzcy”).
 18. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznanych Nagrodach w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia
  konkursu poprzez komentarz opublikowany w aplikacji Instagram pod postem konkursowym.
 19. Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć organizatorowi wysyłając e-mail w terminie 7 dni
  od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach, podając imię i nazwisko, rozmiary wygranych nagród, adres dostawy
  oraz numer telefonu dla kuriera. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany jako rezygnacja z Nagrody.
 20. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
  podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem, zasadami uczciwej rywalizacji lub
  dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

§4
Ocena zgłoszenia konkursowego i nagrody

 1. Do wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powoła jury („Jury”).
 2. Kryterium wyboru Laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania Zwycięzcom nagród jest wybór dwóch
  najciekawszych ze wszystkich zgłoszeń – jednej kobiety i jednego mężczyzny.
 3. Nagrodą w konkursie są:
 • 2 sztuki (po jednej dla każdego zwycięzcy) kamizelka biegowa z dwoma flaskami 500ml Dynafit Alpine Vest 8 w
  kolorze black out (wartość 549,99 PLN).
 1. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
 2. Każdy nagrodzony Uczestnik może zdobyć tylko jeden zestaw.
 3. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.
  §5
  Postępowanie reklamacyjne
 4. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Oberalp Polska Sp. z o.
  o., ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków z dopiskiem „Konkurs @TYMCZASEMWGORACH & @Maraton3Jeziora
  – „Trzy Jeziora z Dynafit”
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
  również dokładny opis i powód reklamacji.
 6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14
  (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  §6
  Ochrona danych osobowych
 7. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator.
 8. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email polska@salewa.com lub pisemnie na
  adres siedziby administratora.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania
  umowy, b) w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych
  jest wykonanie obowiązku prawnego, jeżeli zostaniesz Zwycięzcą Konkursu,
  c) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą
  prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 10. Twoje dane osobowe zostaną przekazane: Instagram, dostawcom usług i systemów informatycznych oraz firmie
  kurierskiej w przypadku Zwycięzcy Konkursu w celu wysyłki Nagrody.
 11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres, w którym jesteś
  uprawniony do złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przez okresy
  wymagane przez prawo podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo
  przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
  dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia,
  ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie – bez podania danych osobowych zgłoszenie nie
  zostanie przyjęte.
  §7
  Postanowienia końcowe
 14. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.instagram.com/tymczasemwgorach/
 15. Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2023 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego
  postanowienia, w odpowiednim zakresie, będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań
  reklamacyjnych.

  Leave a comment